Privacyverklaring

Stichting Restless Legs wil zorgvuldig met de gegevens van patiënten, vrijwilligers, donateurs, contactpersonen en anderen omgaan, niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar ook omdat wij de privacy belangrijk vinden.

In onderstaande privacyverklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.
In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

a) alleen gebruiken voor doelen ten behoeve van de uitvoering van onze taken

b) geheim houden

c) zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van u. Hiervoor kunt u een email sturen aan: info@stichting-restless-legs.nl

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Restless Legs, Maarsbergseweg 20, 3956 KW  Leersum.

Emailadres: info@stichting-restless-legs.nl

Telefoonnummer: 

Fiscaalnummer: 8091.42.685 B01

Nummer Kamer van Koophandel: 11045401

 

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1   In het kader van uw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) Naam, Adres, Woonplaats

b) Telefoonnummer

c) e-mailadres

d) bankrekeningnummer

e) geboortedatum

2.2  De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het donateurschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.

b) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het donateurschapsgeld af te wikkelen.

c) uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van je donateurschap gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de organisatie en u te informeren over de voordelen van het donateurschap van de organisatie

d) de organisatie gebruikt uw naam en e-mailadres voor toezending van interessante informatie RLS betreffende, tenzij u hebt aangegeven deze niet te willen ontvangen.

Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

2.3   De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet tot u als individu te herleiden.

 

3. Bewaartermijnen

3.1  De organisatie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw donateurschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit donateurschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 4.1  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en deze Privacyverklaring na te leven.

4.3   Adverteerders hebben geen enkele inzage in de persoonsgegevens die de organisatie beheert noch hebben ze enige invloed op het beleid van de organisatie

 

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

 5.1   Door in te loggen op de website kunt u uw persoonsgegevens inzien en wijzigen.
Ook via de donateursadministratie kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegeven te ontvangen te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2   Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de donateursadministratie. De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen.

5.3   Indien u klachten hebt over de wijze waarop de organisatie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Stichting. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4   Eventuele vragen, verzoeken of opmerkingen over uw rechten met betrekking tot de door ons vastgelegde persoonsgegevens in relatie tot uw rechten zoals vastgelegd in de AVG kunnen worden gericht aan onze donateursadministratie.

5.5   Uw vastgelegde persoonsgegevens zullen niet buiten de EU worden gedeeld.

 

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.

 

Versie: 1 februari 2019